Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Jaki jest zakres uprawnień UDT?

Dozór techniczny

Do podstawowych zadań Urzędu Dozoru Technicznego zalicza się nadzór i kontrolowanie przepisów dotyczących dozoru technicznego, które muszą być restrykcyjnie przestrzegane. Dysponując uprawnieniami UDT, można nadzorować poprawność funkcjonowania poszczególnych urządzeń technicznych określonych w ustawie. Dotyczy to zarówno oceny ich stanu faktycznego, jak i występowania rozmaitych usterek czy też rozpoznawania ewentualnych zagrożeń, które mogą stwarzać. Oferujący uprawnienia UDT Śląsk jest miejscem, gdzie nabyć można niezbędne kwalifikacje.

Szkolenie i certyfikowanie pracowników

Uprawnienia UDT dotyczą także możliwości szkolenia i egzaminowania pracowników, których obowiązki bezpośrednio związane są z dozorem technicznym. Dotyczy to m.in. tworzenia określonych programów szkoleniowych. Pracownicy dysponujący odpowiednimi kwalifikacjami mogą też wydawać certyfikaty i zaświadczenia, które potwierdzają przydatność urządzeń do dalszej pracy oraz znajomość zasad związanych z dozorem technicznym u pracowników.

Pozostałe uprawnienia UDT

Poza głównymi działaniami, pracownicy dysponujący uprawnieniami UDT mogą wykonywać szereg innych złożonych czynności związanych w jakiś sposób z dozorem technicznym. Przygotowują programy szkoleniowe dla pracowników, a także czynnie kontrolują i sprawdzają stan poszczególnych urządzeń. W dziedzinie takiej, jak uprawnienia UDT Katowice są w stanie zaoferować dostęp do najlepszych kursów edukacyjnych w zakresie dozoru technicznego urządzeń i instalacji.

Poziom bezpieczeństwa instalacji oraz urządzeń technicznych wymaga sprawowania odpowiedniej kontroli. Zajmuje się tym UDT, czyli Urząd Dozoru Technicznego. Powstała w 1950 roku instytucja posiada siedzibę w Warszawie. Na terenie Polski znaleźć można także 29 terenowych oddziałów stacjonarnych. Zakres działań UDT jest bardzo rozległy. Poszczególne uprawnienia określone zostały przez kilka ustaw, włącznie z rozporządzeniem Rady Ministrów na temat rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.