Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Co załatwimy u notariusza?

Czym tak naprawdę zajmuje się notariusz?


Notariusza dawniej określano mianem rejenta, ale obecnie jest to prawnik powoływany przez Ministra Sprawiedliwości. Może ona prowadzić własną działalność gospodarczą z siedzibą we własnej kancelarii notarialnej. Z usług notariusza korzystają tysiące osób, a dotyczą one różnych spraw. Sposoby wykonywania poszczególnych czynności notarialnych zostały uregulowane w prawie o notariacie i przepisach szczególnych. Notariusz zajmuje się sporządzaniem aktów notarialnych i poświadczeń oraz weksli i czeków. Do jego zdań zaliczyć można doręczanie oświadczeń, spisywanie protokołów, przyjmowanie na przechowanie dokumentów/pieniędzy/papierów wartościowych i sporządzanie wpisów/odpisów/wyciągów dokumentów. Notariusz sporządza też szereg innych czynności prawnych, które zostały przewidziane w ustawie o notariacie. Dotyczą one także odbierania oświadczeń związanych z przyjmowaniem czy odrzucaniem spadku.

W miejscowości Gliwice notariusz może sporządzić akt notarialny w języku polskim lub na żądanie klienta także w języku obcym, co wymaga udziału tłumacza przysięgłego. Każdy ze sporządzonych aktów notarialnych przechowywany jest przez niego przez okres najbliższych pięciu lat. Warto od razu zaznaczyć, że u notariusza znajdują się oryginały, a kopie u klienta. Czasami zdarzają się czynności, których dokonania notariusz może odmówić. Dotyczy to przykładowo czynności sprzecznych z prawem. Może mieć on także wątpliwości co do zdolności do czynności prawnych przez stronę czynności notarialnej. Jeszcze innym przypadkiem może być zasada wyłączenia notariusza z wykonywani danej czynności notarialnej.

O zawodzie notariusza słyszał praktycznie każdy, ale nie wszyscy tak naprawdę wiedzą, czym zajmuje się osoba piastująca to stanowisko. Forma aktu notarialnego przewidziana jest dla wielu pełnomocnictw, umów, oświadczeń, zgód i przeróżnych czynności prawnych. W wyborze notariusza mamy pełną swobodę i możemy samodzielnie zdecydować, z usług którego skorzystamy. Rynek notarialny oferuje wielu notariuszy, a jego właściwy wybór będzie rzutować na pomyślne załatwienie naszej sprawy.