Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Pozew o zwiększenie wysokości alimentów

Zwiększenie wysokości alimentów

Przez pojęcie zmiany stosunków należy rozumieć wszystkie okoliczności istotne z punktu widzenia ustawowych przesłanek obowiązku alimentacyjnego, które uległy zmianie. Zmiana dotyczyć może zarówno sytuacja życiowej zobowiązanego tj. jak np. utrata prawy czy zmiana wysokości wynagrodzenia, jak i sytuacji życiowej uprawnionego. W tym drugim przypadku sytuacje, które mogą mieć wpływ na tę zmianę, to przykładowo zwiększenie wydatków np. na koszty leczenia, zmianę szkoły, dojazdy do szkoły, zajęcia pozaszkolne, korepetycje, realizacje nowych pasji itp. Składając pozew o podwyższenie obowiązku alimentacyjnego należy pamiętać, iż sąd wydający orzeczenie w sprawie w pierwszej kolejności będzie badał czy faktycznie doszło do zmiany stosunków tzn. czy pojawiły się nowe okoliczności, które nie były brane pod uwagę w dacie wcześniejszego orzeczenia lub umowy. Porównaniu będzie podlegała zatem sytuacja majątkowa i życiowa w dacie wydania pierwotnego orzeczenia, które będzie podlegało zmianie ze stosunkami majątkowymi z daty wniesienia nowego powództwa. W przypadku pozwu dotyczącego obowiązku alimentacyjnego rodzina na rzecz dziecka, zaznaczenia wymaga, iż jeżeli w dacie wcześniejszego wyroku, dziecko było małoletnie i w międzyczasie uzyskało pełnoletność, to wyłącznie ono jest uprawnione do zainicjowania sprawy sądowej o podwyższenie alimentów.

Wpis powstał dzięki uprzejmości adwokata z Gliwic

Ile kosztuje i gdzie złożyć powództwo?

Powództwo o zmianę wysokości świadczeń alimentacyjnych wytacza się przed sąd rodzinny (rejonowy) właściwy dla miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów. Jeżeli pozew wnosi uprawniona do alimentów powództwo takie jest zwolnione od opłat sądowych, natomiast jeżeli osoba zobowiązana pobierana jest opłata stosunkowa. Opłata ta stanowi 5 % dwunastokrotność kwoty, o którą chcemy zmienić wcześniejsze orzeczenie. W przypadku drastycznej zmiany sytuacji majątkowej uzasadniającej natychmiastową zmianą wysokości świadczeń alimentacyjnych, przy wytoczeniu powództwa można składać wniosek o zabezpieczenie. Sąd rozpoznając go będzie orzekał o wysokości alimentów na czas trwania toczącego się postępowania.

Polski kodeks rodzinny i opiekuńczy nie wprowadza ograniczenia co do czasu jaki musi upłynąć na złożeniu pozwu o podwyższenie wysokości alimentów. Zgodnie z zapisami prawa można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego „w razie zmiany stosunków”. Tylko zmiana stosunków przyjętych za podstawę wydania wcześniejszego wyroku w sprawie uzasadnia żądania zmiany orzeczenia lub umowy.