Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Kościół p.w. Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela w Pyzdrach


Pokaż Miejsca na większej mapielokalizacja
Kościół p.w. Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela
Foto Galeria

Klasztor pofranciszkański pod wezwaniem Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela jest jednym z trzech zachowanych z okresu średniowiecza zabytków architektury franciszkańskiej w Wielkopolsce. Była to jedna z pięciu fundacji klasztornych księcia Bolesława Pobożnego i jego małżonki bł. Jolanty. Powstanie pyzdrskiego konwentu datuje się na r. 1277.

Po zniszczeniu przez najazd krzyżacki przystąpiono do wznoszenia murowanej świątyni. Kolejne zniszczenie nastąpiło w 1589 r., a jego odbudowa miała miejsce w 1596 r. dzięki okolicznej szlachcie. Po wojnie szwedzkiej przeprowadzono w 1690 r. barokową przebudowę klasztoru, nadając mu obecną czworoboczną formę z wewnętrznym wirydarzem. Wieże wzniesiono w czasie kolejnej przebudowy  - w latach 1735-56. Gruntowne remonty przeprowadzono po zniszczeniach wojennych w 1768 r. oraz w latach 1852-54. W wyniku represji popowstaniowych w 1864r. dokonano kasaty zakonu, a klasztor oddano księżom diecezjalnym.


  Klasztor pofranciszkański zachował w bryle i rzucie czternastowieczny gotycki charakter. Wnętrze przykrywa sklepienie żeglaste, powstałe po zniszczeniach z 1768 r.  Ołtarz główny jest późnobarokowy z krucyfiksem oraz rzeźbami Św. Piotra i Pawła z 2 poł. XVIII w. Ołtarze boczne pochodzą z początku XX w. Polichromię na sklepieniu wykonał ok. 1910r. Aleksander Przewalski. Na uwagę zasługują też intarsjowane ławy i dwa konfesjonały z ok. 1790 r. oraz zawieszona na lewej ścianie klasycystyczna ambona z ok. 1800 r. Na prawej ścianie pod chórem znajduje się nagrobek podkomorzego poznańskiego i pyzdrskiego - Michała Skórzewskiego (zm. 1789r.). W drewnianej kompozycji z herbami Drogosław i Leliwa umieszczono malowany na blasze portret zmarłego oraz czarną marmurową tablicę inskrypcyjną z wierszowanym napisem. Obok widnieje nagrobek żony Skórzewskiego – Ludwiki z Czapskich (zm. 1799 r.).

Po lewej stronie nawy znajduje się boczna kaplica Matki Bożej Pocieszenia, zwana też Królewską, Męki Pańskiej lub Noskowskich – fundatorów kaplicy z XVII w., którzy znaleźli w niej miejsce wiecznego spoczynku. Od nawy oddziela ją kuta krata z końca XVII w. Wewnątrz wystrój i polichromia wykonane w 1909r. przez A. Przewalskiego, który umieścił na emporze godła Polski, Litwy i Rusi. Cenne są obrazy: Ukrzyżowanie z XVII w. i Matki Boskiej Niepokalanej z końca XVIII w.


  Zakrystia ma jednorodne wyposażenie z lat 1786-87: szafy do paramentów, komody, klęcznik i konfesjonał, zdobione intarsją typu kolbuszowskiego. W zakrystii znajduje się wejście do dawnej zakrystii gotyckiej, zwanej teraz skarbczykiem.


  W krużgankach klasztornych w łukach podsklepiennych znajduje się zespół 18 malowideł wykonanych przez Adama Swacha, przedstawiających sceny życia św. Franciszka z Asyżu.


   Po kasacie zakonu franciszkanów oddzielono wschodnie skrzydło klasztoru od pozostałej części i przekazano instytucjom świeckim. Znalazły tu siedzibę ochronka i przytułek, później szkoła, zakład wielobranżowy i biura. Po remoncie przeprowadzonym w latach 1980-85 mieszczą się tu muzeum i biblioteka.

źródło:
http://www.pyzdry.pl/246,zabytki.html
Kościół p.w. Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela w Pyzdrach