Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com
Rodzinna Turystyka Aktywna -  Zdrach - Turystyczny Przewodnik po Polsce i nie tylko

Nazywam się Leszek Zdrach. Witam wszystkich na mojej stronie.
Strona ta poświęcona jest Rodzinnej Turystyce Aktywnej. Na jej łamach opisuje moje podróże po Polsce i nie tylko. Na łamach witryny znajdziemy informacje o obiektach pomilitarnych, podziemiach, zamkach, pałacach, grodach, ciekawych zakątkach natury, kościołach, pomnikach, imprezach, zlotach, inscenizacjach historycznych, miastach oraz innych ciekawych miejscach.

O Witrynie


Witryna poświęcona rodzinnej turystyce aktywnej. Skierowana jest do rodzin w różnym wieku, osób lubiących aktywnie i zdrowo spędzać czas, ludzi z pasją i odkrywców. Pełni ona funkcję e-przewodnika turystycznego głównie po Polsce.
Na jej łamach znajdziemy inspiracje do aktywnego wypoczynku, podróży, zwiedzania, odkrywania nowych, ciekawych miejsc jak i rodzinnego spędzania wolnego czasu.
Zawartość poszczególnych stron pozwoli zobaczyć na zdjęciach, poznać historie i ciekawostki jak i dostarczy praktycznych informacji o ciekawych, urokliwych i wartych zobaczenia miejscach, takich jak różnego rodzaju zabytki, zamki i warownie, obiekty wojskowe i pomilitarne, podziemia (jaskinie, kopalnie, sztolnie), pałace, ciekawe zakątki natury, kościoły, zloty i inscenizacje historyczne, miasta, obiekty inżynieryjne i techniczne (mosty, wiadukty, zapory wodne, bunkry, schrony, osobliwe budowle) i inne.
Każda strona opisująca ciekawe miejsce lub obiekt zaopatrzona jest w mapę lokalizacyjną, opis i dokumentacje fotograficzną.
Cały zawarty materiał opieram na podstawie swoich własnych podróży, a stronę wykonuję sam. Serwis ma charakter edukacyjny, pasjonacki, poznawczy i odkrywczy.
Ponadto osobiście interesują mnie również różne zagadkowe, osobliwe, i zapomniane miejsca. Nierzadko odwiedzam takie miejsca i relacje z nich umieszczam na stronie.Cel i misja witryny:


Miejsca opisane na stronie to miejsca, które osobiście odwiedziłem i zwiedziłem (miejsca, których osobiście nie odwiedziłem, a są z jakiś powodów opisane na stronie, opatrzone są stosowną informacją).
Storna ma na celu propagowanie pozytywnych wartości, rodziny i efektywnego spędzania wolnego czasu (nie koniecznie na zakupach w markecieJ). Strona ma charakter edukacyjny, pasjonacki i odkrywczy.
Materiały graficzne jak i wszystkie fotografie umieszczone na stronie są moją własnością. W przypadku chęci publikacji tych materiałów proszę o kontakt leszekzdrach@gmail.com
Dopuszczam również materiały osób współpracujących z witryną, materiały te opatrzone są stosownym opisem.
Tekst opisujący odwiedzone miejsca sukcesywnie jest wymieniany na tekst autorski, jednak z przyczyn technicznych na stronach publikuję tekst zapożyczony, opatrzony odpowiednimi przypisami. Przypisy to linki poprawiające pozycjonowanie stron autorów tekstu. O chęci zapożyczania i publikacji tekstu opisu danego miejsca staram się informować autorów, gdybym jednak kogoś nie poinformował, bardzo za zaistniałą sytuacją przepraszam i w razie niedomówień i braku akceptacji na publikację tekstu proszę autora o kontakt leszekzdrach@gmail.com . Bardzo chętnie nawiążę współpracę z każdym komu drogie jest propagowanie takiego rodzaju turystyki i spędzania wolnego czasu.
Za wszystkie moje nieświadome działania, zwłaszcza te obrażajace czyjeś uczucia serdecznie przepraszam i prosze o kontakt leszekzdrach@gmail.com

O Mnie

Kontakt
leszekzdrach@gmail.com

Prowadzę również:
-www.facebook.com/schrony.bunkry
-www.facebook.com/Rodzinna.Turystyka
-www.facebook.com/Krotoszyn.Niezwykly

Konkurs WWW - www.forumweb.pl :: 3 MIEJSCE (2013.08)

Leszek Zdrach CV

Wykształcenie (Data Ukończenia):

2010 - Politechnika £ódzka Wydzia³ Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki:
             kierunek Informatyka, specjalnoœæ Mechatronika.
2002 - Zespó³ Szkó³ Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim, policealne technikum o
             kierunku: Technik Informatyk
2001- Zespó³ Szkó³ Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim Liceum Zawodowe o
             kierunku: Monter Urz¹dzeñ Elektronicznych

Doœwiadczenia zawodowe (Data Rozpoczêcia):
Maj 2018           - Fugor Sp Zoo -  na stanowisku Kierownik Utrzymania Ruchu
Czerwiec 2006 - Mahle Polska Sp. Z.O.O. Przemys³ Motoryzacyjny
                               Zmiana stanowiska pracy na stanowisko: Brygadzista Utrzymania Ruchu.
                               Stanowisko brygadzisty nadaje nowe obowi¹zki czyli kierowanie zespo³em
                               oraz nie zwalnia z uczestnictwa w naprawach serwisowych,
                               utrzymania parku maszynowego w dobrym stanie technicznym, modyfikacje oraz modernizacje maszyn,
                               dokonywanie bie¿¹cych napraw i przegl¹dów prewencyjnych, instalacje nowych maszyn,
                               archiwizacji danych maszynowych)
Kwiecieñ 2003 - Mahle Polska Sp. Z.O.O. Przemys³ Motoryzacyjn Praca
                               na stanowisku Elektryk/Elektronik w dziale utrzymania ruchu.
                               Zakres obowi¹zków to utrzymania parku maszynowego w dobrym stanie technicznym,
                               modyfikacje oraz modernizacje maszyn, dokonywanie bie¿¹cych napraw i
                               przegl¹dów prewencyjnych, instalacje nowych maszyn, archiwizacji danych maszynowych. oraz inne.

Certyfikaty (Rok Uzyskania):

- 2017 Kurs w zakresie metod prowadzenia instruktarzu stanowiskowego bezpieczeñstwa i higieny pracy
- 2017 KUKA Roboter CEE GmbH Sp.z.o.o. Obs³uga i serwis robota KRC
- 2017 Kurs w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz zwalczania po¿arów i prowadzenia ewakuacji
- 2014 Certyfikat SEW EURODRIVE Falowniki MOWIDRIVE B Obs³uga i parametryzacja
- 2013 Szkolenie BHP dla osób kieruj¹cych pracownikami
- 2012 REXROTH Regulowanie Napêdy Elektryczne diagnostyka, parametryzacja, archiwizacja danych
- 2011 Certyfikat SIEMENS w temacie: SINUMERIK 840 D SL SINAMICS S120 serwis, uruchomienie, projektowanie
- 2009 Zaœwiadczenie w Temacie: Szkolenie Okresowe w zakresie BHP dla pracowników i innych osób kieruj¹cych pracownikami
- 2008 Certyfikat FANUC Robotics w temacie: Utrzymanie ruchu robotów FANUC Robotics z kontrolerem R-30iA
- 2007 Certyfikat SIEMENS w temacie: SIMODRIVE 611U serwis, uruchomienie, projektowanie.
- 2007 Certyfikat w temacie: Sieci AS-I S7
- 2005 Certyfikat SIEMENS w temacie: Serwis, uruchomienie systemów SINUMERIK 810-840 D / SIMODRIVE 611D
- 2004 Certyfikat SIEMENS w temacie: Serwisowanie sterownikówSIMATIC S7
- 2003 Œwiadectwo kwalifikacyjne E uprawniaj¹ce do zajmowania siê eksploatacj¹ urz¹dzeñ, instalacji i
             sieci na stanowisku eksploatacji
Dodatkowe Kwalifikacje Zawodowe:


- Wieloletnie od 2003 doœwiadczenie w zawodzie Elektryk/Elektronik w dziale utrzymania ruchu,
     zdolnoœæ kierowania zespo³em od 2006 roku  dodatkowo na stanowisku brygadzista.
- SEP Œwiadectwo kwalifikacyjne D1 (dozór) do 1kV
- SEP Œwiadectwo kwalifikacyjne E1 (eksploatacja) do 1kV
- Prawo jazdy kategorii B od 2000r
- Uprawnienia operatora wózka jezdniowego
- Uprawnienia do Obs³ugi wci¹gników i wciagarek
- Znajomoœæ i doœwiadczenie w pracy z systemami sterowania wykorzystuj¹cymi sterowniki rodziny Siemens Simatic S7, Simatic S5
- Znajomoœæ i doœwiadczenie w pracy z systemami sterowania wykorzystuj¹cymi sterowniki rodziny Fanuc 90-30
- Znajomoœæ i doœwiadczenie w pracy z systemami sterowania Siemens Sinumerik 810/840D, Siemens FMNC,
     Siemens Sinumerik 840C, Siemens Sinumerik 3T/M
- Znajomoœæ i doœwiadczenie w pracy z innymi sterownikami.
- Znajomoœæ i doœwiadczenie w pracy z systemami sterowania stycznikowego
- Znajomoœæ i doœwiadczenie w pracy z systemami napêdowymi typu napêdowymi SIMODRVE 611D, SIMODRVE 611U,
     SIMODRVE 611A
- Znajomoœæ i doœwiadczenie w pracy z systemami sterowania wykorzystuj¹cymi inne sterowniki i systemy napêdowe
     (Festo, Rexroth, SEW-EURODRIVE, …)
- ZnajomoϾ sieci AS-I, PROFIBUS
- Znajomoœæ i doœwiadczenie w pracy z systemami sterowania FANUC 16iT, 20iT, R-30iA
- Obs³uga i znajomoœæ zagadnieñ utrzymania ruchu robotów FANUC
- Obs³uga i znajomoœæ zagadnieñ utrzymania ruchu robotów STAUBLI
- Obs³uga i znajomoœæ zagadnieñ utrzymania ruchu robotów KUKA
- Doœwiadczenie w zakresie obs³ugi i zagadnieñ utrzymania ruchu maszyn CNC
- Znajomoœæ i doœwiadczenie w pracy z oprogramowaniem serwisowym ró¿nych firm.
- Znajomoœæ i obs³uga podzespo³ów mechatronicznych wystêpuj¹cych w dzisiejszym przemyœle np. czujników,
     zaworów (pneumatycznych, hydraulicznych), sond, elementów bezpieczeñstwa itp.
- Znajomoœæ jêzyka niemieckiego, angielskiego w stopniu podstawowym
- Doœwiadczenie w zakresie monta¿u instalacji elektrycznych oraz przy³¹czy maszyn i innych urz¹dzeñ przemys³owych
- Umiejêtnoœæ czytania dokumentacji technicznej
- Znajomoœæ zagadnieñ mechaniki, automatyki i pneumatyki
- ZnajomoϾ technik organizacji pracy TPM, Kaizen
- Bieg³a obs³uga komputera oraz popularnych pakietów oprogramowania
- Posiadam specjaln¹ kartê p³ywacka (¿ó³ty czepek)

Członkostwo:


- Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne Krotoszyn wspó³za³o¿yciel, prezes
- Centrum Krotoszyñskich Inicjatyw CKI - Cz³onek Zarz¹du
- Towarzystwo Mi³oœników i Badaczy Ziemi Krotoszyñskiej - Cz³onek


Zainteresowanie i osiągniecia nie zawodowe:
- 2017-10 Wystawa Fotografii i Podsumowanie projektu "Mam pasjê i j¹ rozwijam"
- 2017-08 Warsztaty Fotograficzne o tematyce fotografii prasowej i reporta¿owej - prowadz¹cy Mark Lapis - Poznañ
- 2017-07 Wywiad i spot TV-ProArt na temat interaktywnego pieszo-rowerowego szlaku turystycznego po
                   niedostêpnych miejscach Krotoszyna z wykorzystaniem rzeczywistoœci rozszerzonej
- 2017-06 Stworzenie interaktywnego pieszo-rowerowego szlaku turystycznego po niedostêpnych miejscach Krotoszyna
                    z wykorzystaniem rzeczywistoœci rozszerzonej
- 2017-07 Seria spotkañ inauguruj¹cych i promuj¹cych Szlak Niedostêpnych Miejsc Krotoszyna
- 2017-02 Zdobycie Certyfikatu „Pozycjonowanie stron www (SEO)
- 2017-01 Wspó³za³o¿enie Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjne Krotoszyn
- 2017-01 Nominacja do nagrody cz³owieka roku 2016, plebiscyt organizowany przez g³os wielkopolski
- 2017       Wydanie oficjalnego kalendarza i gad¿etów promocyjnych Urzêdu Miasta w Krotoszynie z wykorzystaniem moich zdjêæ
- 2016-12 Trzecie miejsce w plebiscycie Najlepsi pomys³odawcy Projektu Ci¹g³ej Poprawy
                   PCP-sugestie Mahle Polska w okresie styczeñ wrzesieñ 2016r
- 2016-11 Laureat konkursu „Las w Barwach Jesieni organizator Nadleœnictwo Krotoszyn
- 2016-10 Wystawa Fotograficzna w Krotoszyñskiej Bibliotece Publicznej pt „Kule Œwiat³a w Przestrzeni Miejskiej 
                   koncepcja malowania œwiat³em w kontekœcie zabytków
- 2016-10 Wystawa fotografii w Zdanowskiej Bibliotece Publicznej pt. Moja To¿samoœæ
                   przedstawiaj¹ca mieszkañców Zdun i Okolicy wystawa wspó³organizowana z Klubem fotograficznym PsychoFlasch
- 2016-10 Artyku³ i pocz¹tek wdro¿enia pomys³u rozszerzonej rzeczywistoœci w wspó³graniu z wydaniem papierowym lokalnej
                    prasy projekt kontynuowany do dziœ
- 2016-09 Akredytacja Dziennikarska Fotograf Krotoszyñski Festiwal Ognia
- 2016-08 Akredytacja Dziennikarska Fotograf D-Day Hel
- 2016-07 Seria artyku³ów „Pomys³ na Weekend w lokalnej prasie
- 2016-06 Wspó³ organizacja wystawy starych Fotografii z okazji Œwiêta Ulicy w Krotoszynie
- 2016-05 Warsztaty inauguruj¹ce projekt „Wizja Lokalna w Warszawie. Tematy to m.in. otwartoœæ w projektach kulturalnych i
                   spo³ecznych, prawo autorskie, anga¿owanie spo³ecznoœci lokalnej
- 2016-05 Wywiad i spot TV-ProArt pt."Krotoszyñskie Duchy Historii"
- 2016-04 Otwarcie plenerowej wystawy pt. "Krotoszyñskie Duchy Historii" Wystawê mo¿na by³o ogl¹daæ na krotoszyñskim rynku
                   w terminie 24 kwiecieñ - 31 lipiec 2016
- 2016-03 Wspó³praca z m³odzie¿¹ w sekcji fotograficznej Stowarzyszenia Twoja Alternatywa marzec-czerwiec 2016 
                   cykl sesji i warsztatów fotograficznych
- 2016-01 Laureat w konkursie Migawki z Urodzin Miasta Krotoszyna i wydanie okazjonalnego kalendarza
- 2016-01 Cz³onkowstwo w Towarzystwie Mi³oœników i Badaczy Ziemi Krotoszyñskiej
- 2015-12 Zajêcie I miejsca w konkursie - 600 lecie Krotoszyna dziennikarskim okiem - organizowany przez Rzecz Krotoszyñsk¹
                   pod patronatem Burmistrza Krotoszyna, Starosty Krotoszyñskiego i Banku Spó³dzielczego w Krotoszynie
- 2015-12 Artyku³ - Wywiad w bran¿owym magazynie Mahle Global pt. Moja Pasja Fotografia i Podró¿e
- 2015-11 Artyku³ - Wywiad Gazeta Krotoszyñska pt Pokazuje niezwyk³oœæ zwyk³ych miejsc i ludzi
- 2015-11 Wywiad i Opis Regionalnych Podañ i Legend w Roczniku Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego Gniazdo 2015
- 2015-10 Wspó³tworzenie oraz Artyku³ w Jubileuszowym Wydaniu Specjalnym Mahle Global
- 2015-10 Fotografia Kurhanu w Kalendarium Historycznym wydanym przy wspó³pracy Muzeum Regionalnego w Krotoszynie
                   z okazji Jubileuszu miasta
- 2015-10 Fotografia Kurhanu w Kalendarium Historycznym powsta³ym, jako ekspozycja sta³a w
                  Krotoszyñskim Parku Miejski oraz na planszy ekspozycyjnej w Muzeum Regionalnym w Krotoszynie
- 2015-10 Cz³onkostwo w stowarzyszeniu Centrum Krotoszyñskich Inicjatyw CKI
- 2015-09 Wystawa Fotograficzna Mahle Krotoszyn - III miejsce w konkursie fotograficznymKrotoszyn
- 2015-09 Wystawa Fotograficzna plenerowa na Krotoszyñskim Rynku - III miejsce w konkursie fotograficznym Krotoszyn 
                   Moje miasto zorganizowanym dla pracowników firmy Mahle
- 2015-09 Wystawa Fotograficzna Plenerowa- Kule Œwiat³a w Przestrzenie Miejskiej - zorganizowana przez
                   Krotoszyñsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ podczas Œwiêta Ulicy
- 2015-07 Akredytacja Dziennikarska Fotograf Strefa Militarna - Zlot Grup Rekonstrukcji Historycznej Podrzecze/ Gostyñ
- 2015-06 Artyku³ - Wywiad Rzecz Krotoszyñska pt. „Odkrywca
- 2015-06 Sta³e i cykliczne okno w prasie - Rzeczy Krotoszyñskiej pt. „Krotoszyn Niezwyk³y pokazuj¹cy i
                   opisuj¹cy stare fotografie - projekt trwa do dziœ
- 2015-05 Sta³a cykliczna wspó³praca dziennikarska z Rzecz¹ Krotoszyñsk¹ projekt trwa nadal
- 2015-04 I Miejsce w Kategorii - Cicha Intensywna ObecnoϾ - Pierwszy Maraton Fotograficzny Krotoszyn
- 2015-04 II Miejsce Grand Prix - Pierwszy Maraton Fotograficzny Krotoszyn
- 2014-10 Stworzenie Fanpagu Schrony Bunkry https://www.facebook.com/schrony.bunkry/
- 2014-10 Praca na Wystawie Kody Miasta - II Wielkopolski Festiwal Fotografii im I Zje¿d¿a³ki 
                  Wystawa wspó³organizowana z Klubem Fotograficznym Blêda
- 2014-08 Wystawa - Krotoszyn Duchy Histori - Krotoszyñska Biblioteka Publiczna
- 2014-06 Wystawa - Krotoszyn Duchy Historii - podczas Œwiêta Ulicy organizator Krotoszyñska Biblioteka Publiczna
- 2014-07 Krotoszyn Duchy Historii - Wystawa towarzysz¹ca przyjazdowi zabytkowego parowozu odbywaj¹ca siê
                   w zabytkowym wagonie kolejki w¹skotorowej - organizator CKI Krotoszyn
- 2014-07 Akredytacja Dziennikarska Fotograf Strefa Militarna - Zlot Grup Rekonstrukcji Historycznej Podrzecze / Gostyñ
- 2014-04 Artyku³ - Wywiad pt. „Krotoszyn Niezwyk³y czasopismo Mahle Global
- 2014-01 Artyku³ Wywiad pt. „Krotoszyn Niezwyk³y na facebook - Rzecz Krotoszyñska
- 2013-10 Wystawa Fotograficzna - Galeria Bezdomna Krotoszyn
- 2013-09 Stworzenie Fanpagu Krotoszyn Niezwyk³y https://www.facebook.com/pg/Krotoszyn.Niezwykly
- 2013-08 Akredytacja Dziennikarska Fotograf XIV Miêdzynarodowy Zjazd Wojowników S³owiañskich Gród Grzybowo
- 2013-08 III miejsce w konkursie na najlepsza stronê WWW organizowanym przez www.forumweb.pl
- 2013-07 Akredytacja Dziennikarska Fotograf Strefa Militarna - Zlot Grup Rekonstrukcji Historycznej Podrzecze/ Gostyñ
- 2013-05 Akredytacja Dziennikarska Fotograf Festyn Lotniczy Micha³ków
- 2012-11 Stworzenie Fanpagu Rodzinna Turystyka Aktywna https://www.facebook.com/Rodzinna.Turystyka.Aktywna/
- 2012-08 Akredytacja Dziennikarska Fotograf oraz Patronat Medialny XIII Miêdzynarodowy Zjazd Wojowników S³owiañskich
                   Gród Grzybowo
- 2012-07 Akredytacja Dziennikarska Fotograf Strefa Militarna - Zlot Grup Rekonstrukcji Historycznej Podrzecze/ Gostyñ
- 2012-04 Stworzenie Portalu www.rodzinna-turystyka.plZainteresowania:


Informatyka, elektronika, p³ywanie, muzyka, technika, historia,
jêzyki programowania, fotografia, turystyka, tworzenia i prowadzenie  stron www
- www.rodzinna-turystyka.pl
- www.facebook.com/schrony.bunkry
- www.facebook.com/Rodzinna.Turystyka
- www.facebook.com/Krotoszyn.Niezwykly
Puls Miasta Krotoszyn
Puls Miasta Krotoszyn
Puls Miasta Krotoszyn-2
Puls Miasta Krotoszyn-2
2016-01-15-0009
2016-01-15-0009
2016-01-15-0010
2016-01-15-0010
2016-01-15-0011
2016-01-15-0011
2016-01-15-0012
2016-01-15-0012
2016-01-15-0018
2016-01-15-0018
2016-01-15-0019
2016-01-15-0019
2016-01-15-0020
2016-01-15-0020
2016-01-15-0021
2016-01-15-0021
2016-01-15-0022
2016-01-15-0022
leszek-zdrach - certyfikat seo
leszek-zdrach - certyfikat seo
warsztaty-wizja-lokalna-2016
warsztaty-wizja-lokalna-2016
Czlowiek-Roku-2016-Kandydat-Glos-Wielkopolski
Czlowiek-Roku-2016-Kandydat-Glos-Wielkopolski
Oficjalny Miejski Kalendarz z Moim zdjeciem na 2017r (2)
Oficjalny Miejski Kalendarz z Moim zdjeciem na 2017r (2)
Oficjalny Miejski Kalendarz z Moim zdjeciem na 2017r (1)
Oficjalny Miejski Kalendarz z Moim zdjeciem na 2017r (1)
Najlepsi-Pomyslodawcy-2016r-Mahle-Global-2
Najlepsi-Pomyslodawcy-2016r-Mahle-Global-2
Najlepsi-Pomyslodawcy-2016r-Mahle-Global-1
Najlepsi-Pomyslodawcy-2016r-Mahle-Global-1
wygrana-w-konkursie-las
wygrana-w-konkursie-las
Wystawa-Kule-Swiatla-III-Wielkopolski-Festiwal-Fotografii-IZjezdzalki-4 (2)
Wystawa-Kule-Swiatla-III-Wielkopolski-Festiwal-Fotografii-IZjezdzalki-4 (2)
Wystawa-Kule-Swiatla-wystawa
Wystawa-Kule-Swiatla-wystawa
Wystawa-Kule-Swiatla-III-Wielkopolski-Festiwal-Fotografii-IZjezdzalki-4 (1)
Wystawa-Kule-Swiatla-III-Wielkopolski-Festiwal-Fotografii-IZjezdzalki-4 (1)
Wystawa-Kule-Swiatla-III-Wielkopolski-Festiwal-Fotografii-IZjezdzalki-4 (4)
Wystawa-Kule-Swiatla-III-Wielkopolski-Festiwal-Fotografii-IZjezdzalki-4 (4)
Wystawa-Kule-Swiatla
Wystawa-Kule-Swiatla
Wystawa-Kule-Swiatla-III-Wielkopolski-Festiwal-Fotografii-IZjezdzalki-4 (3)
Wystawa-Kule-Swiatla-III-Wielkopolski-Festiwal-Fotografii-IZjezdzalki-4 (3)
kule-swiatla
kule-swiatla
Artykol-poszukiwania-boeinkaB17-z-Daniszyna1
Artykol-poszukiwania-boeinkaB17-z-Daniszyna1
Artykol-poszukiwania-boeinkaB17-z-Daniszyna
Artykol-poszukiwania-boeinkaB17-z-Daniszyna
Wystawa-Zduny- Moja-Tozsamosc-Wystawa-wraz-z-klubem-psyhoflash
Wystawa-Zduny- Moja-Tozsamosc-Wystawa-wraz-z-klubem-psyhoflash
Wystawa-Zduny- Moja-Tozsamosc-Wystawa-wraz-z-klubem-psyhoflash-1
Wystawa-Zduny- Moja-Tozsamosc-Wystawa-wraz-z-klubem-psyhoflash-1
wystawa zduny
wystawa zduny
Wystawa-Zduny- Moja-Tozsamosc-Wystawa-wraz-z-klubem-psyhoflash-2
Wystawa-Zduny- Moja-Tozsamosc-Wystawa-wraz-z-klubem-psyhoflash-2
QR-w-lokalnej-gazecie
QR-w-lokalnej-gazecie
Cykl Artykulow - Pomyzsl na urlop i weekend w lokalnej prasie
Cykl Artykulow - Pomyzsl na urlop i weekend w lokalnej prasie
Wspolorganizacja wystawy starych Fotografii z okazji Swieta Ulicy Krotoszyn 18.06.2016
Wspolorganizacja wystawy starych Fotografii z okazji Swieta Ulicy Krotoszyn 18.06.2016
Plenerowa wystawa pt Leszek Zdrach – Krotoszynskie Duchy Historii- termin 27 kwietnia do 31lipca 2016 miejsce Rynek Krotoszyn
Plenerowa wystawa pt Leszek Zdrach – Krotoszynskie Duchy Historii- termin 27 kwietnia do 31lipca 2016 miejsce Rynek Krotoszyn
Plakat z Wystawy Duchy Historii
Plakat z Wystawy Duchy Historii
O Wernisarzu Duchy Historii
O Wernisarzu Duchy Historii
Zapowiedz Wernisarzu Duchy Historii
Zapowiedz Wernisarzu Duchy Historii
Artykuł o Sowiogorskich tajemnicach mojego autorstawa
Artykuł o Sowiogorskich tajemnicach mojego autorstawa
Wygrana w konkursie Migawki z Urodzin Miasta - Krotoszyn - styczeń-2016
Wygrana w konkursie Migawki z Urodzin Miasta - Krotoszyn - styczeń-2016
Odebranie Legitymacji Członkowskiej Towarzystwa Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej
Odebranie Legitymacji Członkowskiej Towarzystwa Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej
Legitymacja CzłonkowskaTowarzystwa Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej
Legitymacja CzłonkowskaTowarzystwa Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej
Odebranie Legitymacji Członkowskiej Towarzystwa Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej
Odebranie Legitymacji Członkowskiej Towarzystwa Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej
Zarząd CKI Krotoszyn
Zarząd CKI Krotoszyn
Artykuł - Wywiad w Mahle Global Grudzień 2015
Artykuł - Wywiad w Mahle Global Grudzień 2015
Artykuł - Wywiad w Mahle Global Grudzień 2015
Artykuł - Wywiad w Mahle Global Grudzień 2015
Nagrodziny Artykuł pt Wechikul Czasu - Rzecz Krotoszyńska Grudzień 2015
Nagrodziny Artykuł pt Wechikul Czasu - Rzecz Krotoszyńska Grudzień 2015
Nagrodziny Artykuł pt Wechikul Czasu - Rzecz Krotoszyńska Grudzień 2015
Nagrodziny Artykuł pt Wechikul Czasu - Rzecz Krotoszyńska Grudzień 2015
Dyplom za zajęcie I miejsca w konkursie - 600 lecie Krotoszyna dziennikarskim okiem - organizowany przez Rzecz Krotoszyńską pod patronatem Burmistrza Krotoszyna, Starosty Krotoszyńskiego i Banku Spółdzielczego w Krotoszynie Grudzień 2015
Dyplom za zajęcie I miejsca w konkursie - 600 lecie Krotoszyna dziennikarskim okiem - organizowany przez Rzecz Krotoszyńską pod patronatem Burmistrza Krotoszyna, Starosty Krotoszyńskiego i Banku Spółdzielczego w Krotoszynie Grudzień 2015
Pokazuje niezwyklość zwykłych miejsc i ludzi - Artykuł - Wywiad Gazeta Krotoszyńska Listopad 2015
Pokazuje niezwyklość zwykłych miejsc i ludzi - Artykuł - Wywiad Gazeta Krotoszyńska Listopad 2015
Wystawa Mahle Krotoszyn - III miejsce w konkursie fotograficznym Krotoszyn – Moje miasto zorganizowanym dla pracowników firmy Mahle wrzesień 2015
Wystawa Mahle Krotoszyn - III miejsce w konkursie fotograficznym Krotoszyn – Moje miasto zorganizowanym dla pracowników firmy Mahle wrzesień 2015
Wystawa Mahle Krotoszyn - III miejsce w konkursie fotograficznym Krotoszyn – Moje miasto zorganizowanym dla pracowników firmy Mahle wrzesień 2015
Wystawa Mahle Krotoszyn - III miejsce w konkursie fotograficznym Krotoszyn – Moje miasto zorganizowanym dla pracowników firmy Mahle wrzesień 2015
Wystawa Rynek Krotoszyn - III miejsce w konkursie fotograficznym Krotoszyn – Moje miasto zorganizowanym dla pracowników firmy Mahle wrzesień 2015
Wystawa Rynek Krotoszyn - III miejsce w konkursie fotograficznym Krotoszyn – Moje miasto zorganizowanym dla pracowników firmy Mahle wrzesień 2015
Wystawa Rynek Krotoszyn - III miejsce w konkursie fotograficznym Krotoszyn – Moje miasto zorganizowanym dla pracowników firmy Mahle wrzesień 2015
Wystawa Rynek Krotoszyn - III miejsce w konkursie fotograficznym Krotoszyn – Moje miasto zorganizowanym dla pracowników firmy Mahle wrzesień 2015
Wystawa - Kule Światła w Przestrzenie Miejskiej - zorganizowana przez Krotoszyńską Bibliotekę Publiczną podczas Święta Ulicy wrzesień 2015
Wystawa - Kule Światła w Przestrzenie Miejskiej - zorganizowana przez Krotoszyńską Bibliotekę Publiczną podczas Święta Ulicy wrzesień 2015
Współtworzenie oraz Artykuł w Wydaniu Spesjalnym Mahle Global październik 2015
Współtworzenie oraz Artykuł w Wydaniu Spesjalnym Mahle Global październik 2015
Współtworzenie oraz Artykuł w Wydaniu Spesjalnym Mahle Global październik 2015
Współtworzenie oraz Artykuł w Wydaniu Spesjalnym Mahle Global październik 2015
Fotografia Kurhanu w Kalendarium Historycznym Krotoszyna 2015
Fotografia Kurhanu w Kalendarium Historycznym Krotoszyna 2015
Fotografia Kurhanu w Kalendarium Historycznym Krotoszyna 2015
Fotografia Kurhanu w Kalendarium Historycznym Krotoszyna 2015
Informacje pomocne w ekshumacji Niemieckiego Żolnierza w Benicach 2015
Informacje pomocne w ekshumacji Niemieckiego Żolnierza w Benicach 2015
Wywiad i Opis Legęd w Roczniku Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego Gniazdo 2015
Wywiad i Opis Legęd w Roczniku Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego Gniazdo 2015
Wywiad i Opis Legęd w Roczniku Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego Gniazdo 2015
Wywiad i Opis Legęd w Roczniku Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego Gniazdo 2015
Fotografia Kurhanu w Kalendarium Historycznym powstałym jako ekspozycja stała w Krotoszyńskim Parku Miejski 2015
Fotografia Kurhanu w Kalendarium Historycznym powstałym jako ekspozycja stała w Krotoszyńskim Parku Miejski 2015
Fotografia Kurhanu w Kalendarium Historycznym powstałym jako ekspozycja stała w Krotoszyńskim Parku Miejski 2015
Fotografia Kurhanu w Kalendarium Historycznym powstałym jako ekspozycja stała w Krotoszyńskim Parku Miejski 2015
Fotografia Kurhanu w Kalendarium Historycznym powstałym jako ekspozycja stała w Krotoszyńskim Parku Miejski 2015
Fotografia Kurhanu w Kalendarium Historycznym powstałym jako ekspozycja stała w Krotoszyńskim Parku Miejski 2015
Stałe i cykliczne okno w Rzeczy Krotoszyńskiej od czerwca 2015
Stałe i cykliczne okno w Rzeczy Krotoszyńskiej od czerwca 2015
I Miejsce w Kategorii - Cicha Intensywna Obecność - Pierwszy Maraton Fotograficzny - Krotoszyn kwiecień 2015
I Miejsce w Kategorii - Cicha Intensywna Obecność - Pierwszy Maraton Fotograficzny - Krotoszyn kwiecień 2015
I Miejsce w Kategorii - Cicha Intensywna Obecność - Pierwszy Maraton Fotograficzny - Krotoszyn kwiecień 2015
I Miejsce w Kategorii - Cicha Intensywna Obecność - Pierwszy Maraton Fotograficzny - Krotoszyn kwiecień 2015
II Miejsce Grand Prix - Pierwszy Maraton Fotograficzny Krotoszyn Kwiecień 2015
II Miejsce Grand Prix - Pierwszy Maraton Fotograficzny Krotoszyn Kwiecień 2015
Odkrywca - Artykuł - Wywiad Rzecz Krotoszyńska czerwiec 2015
Odkrywca - Artykuł - Wywiad Rzecz Krotoszyńska czerwiec 2015
Jedna z prac w Wystawie Kody Miasta - II Wielkopolski Festiwal Fotografii im I Zjeżdżałki - październik 2014
Jedna z prac w Wystawie Kody Miasta - II Wielkopolski Festiwal Fotografii im I Zjeżdżałki - październik 2014
Jedna z prac w Wystawie Kody Miasta - II Wielkopolski Festiwal Fotografii im I Zjeżdżałki - październik 2014
Jedna z prac w Wystawie Kody Miasta - II Wielkopolski Festiwal Fotografii im I Zjeżdżałki - październik 2014
Jedna z prac w Wystawie Kody Miasta - II Wielkopolski Festiwal Fotografii im I Zjeżdżałki - październik 2014
Jedna z prac w Wystawie Kody Miasta - II Wielkopolski Festiwal Fotografii im I Zjeżdżałki - październik 2014
Jedna z prac w Wystawie Kody Miasta - II Wielkopolski Festiwal Fotografii im I Zjeżdżałki - październik 2014
Jedna z prac w Wystawie Kody Miasta - II Wielkopolski Festiwal Fotografii im I Zjeżdżałki - październik 2014
Jedna z prac w Wystawie Kody Miasta - II Wielkopolski Festiwal Fotografii im I Zjeżdżałki - październik 2014
Jedna z prac w Wystawie Kody Miasta - II Wielkopolski Festiwal Fotografii im I Zjeżdżałki - październik 2014
Wystawa - Krotoszyn Duchy Histori - Krotoszyńska Biblioteka Publiczna 2014i
Wystawa - Krotoszyn Duchy Histori - Krotoszyńska Biblioteka Publiczna 2014i
Wystawa - Krotoszyn Duchy Histori - Krotoszyńska Biblioteka Publiczna 2014i
Wystawa - Krotoszyn Duchy Histori - Krotoszyńska Biblioteka Publiczna 2014i
Wystawa - Krotoszyn Duchy Histori - Krotoszyńska Biblioteka Publiczna 2014i
Wystawa - Krotoszyn Duchy Histori - Krotoszyńska Biblioteka Publiczna 2014i
Wystawa - Krotoszyn Duchy Histori - Krotoszyńska Biblioteka Publiczna 2014i
Wystawa - Krotoszyn Duchy Histori - Krotoszyńska Biblioteka Publiczna 2014i
Wystawa - Krotoszyn Duchy Histori - Krotoszyńska Biblioteka Publiczna 2014i
Wystawa - Krotoszyn Duchy Histori - Krotoszyńska Biblioteka Publiczna 2014i
Krotoszyn Duchy Histori - Wystawa towarzysząca przyjazdowi zabytkowego parowozu - organizator CKI Krotoszyn 2014
Krotoszyn Duchy Histori - Wystawa towarzysząca przyjazdowi zabytkowego parowozu - organizator CKI Krotoszyn 2014
Wystawa - Krotoszyn Duchy Histori - podczas Święta Ulicy organizator Krotoszyńska Biblioteka Publiczna 2014i
Wystawa - Krotoszyn Duchy Histori - podczas Święta Ulicy organizator Krotoszyńska Biblioteka Publiczna 2014i
Artykuł - Wywiad - Krotoszyn Niezwykły - Mahle Global kwiecień 2014
Artykuł - Wywiad - Krotoszyn Niezwykły - Mahle Global kwiecień 2014
Artykół - Wywiad - Krotoszyn Niezwykły na Facebooku - Rzecz Krotoszyńska styczeń 2014
Artykół - Wywiad - Krotoszyn Niezwykły na Facebooku - Rzecz Krotoszyńska styczeń 2014
III miejsce w konkursie na najlepsza stronę WWW organizowanym przez www.forumweb.pl
III miejsce w konkursie na najlepsza stronę WWW organizowanym przez www.forumweb.pl
Wystawa Galeria Bezdomna 2013
Wystawa Galeria Bezdomna 2013
Wyróżnienie Wystawa Galeria Bezdomna 2013
Wyróżnienie Wystawa Galeria Bezdomna 2013
Wystawa Galeria Bezdomna 2013
Wystawa Galeria Bezdomna 2013

Wybrane Osiągnięcia

Puls Miasta Krotoszyn
Puls Miasta Krotoszyn
Puls Miasta Krotoszyn-2
Puls Miasta Krotoszyn-2
2016-01-15-0009
2016-01-15-0009
2016-01-15-0010
2016-01-15-0010
2016-01-15-0011
2016-01-15-0011
2016-01-15-0012
2016-01-15-0012
2016-01-15-0018
2016-01-15-0018
2016-01-15-0019
2016-01-15-0019
2016-01-15-0020
2016-01-15-0020
2016-01-15-0021
2016-01-15-0021
2016-01-15-0022
2016-01-15-0022
leszek-zdrach - certyfikat seo
leszek-zdrach - certyfikat seo
warsztaty-wizja-lokalna-2016
warsztaty-wizja-lokalna-2016
Czlowiek-Roku-2016-Kandydat-Glos-Wielkopolski
Czlowiek-Roku-2016-Kandydat-Glos-Wielkopolski
Oficjalny Miejski Kalendarz z Moim zdjeciem na 2017r (2)
Oficjalny Miejski Kalendarz z Moim zdjeciem na 2017r (2)
Oficjalny Miejski Kalendarz z Moim zdjeciem na 2017r (1)
Oficjalny Miejski Kalendarz z Moim zdjeciem na 2017r (1)
Najlepsi-Pomyslodawcy-2016r-Mahle-Global-2
Najlepsi-Pomyslodawcy-2016r-Mahle-Global-2
Najlepsi-Pomyslodawcy-2016r-Mahle-Global-1
Najlepsi-Pomyslodawcy-2016r-Mahle-Global-1
wygrana-w-konkursie-las
wygrana-w-konkursie-las
Wystawa-Kule-Swiatla-III-Wielkopolski-Festiwal-Fotografii-IZjezdzalki-4 (2)
Wystawa-Kule-Swiatla-III-Wielkopolski-Festiwal-Fotografii-IZjezdzalki-4 (2)
Wystawa-Kule-Swiatla-wystawa
Wystawa-Kule-Swiatla-wystawa
Wystawa-Kule-Swiatla-III-Wielkopolski-Festiwal-Fotografii-IZjezdzalki-4 (1)
Wystawa-Kule-Swiatla-III-Wielkopolski-Festiwal-Fotografii-IZjezdzalki-4 (1)
Wystawa-Kule-Swiatla-III-Wielkopolski-Festiwal-Fotografii-IZjezdzalki-4 (4)
Wystawa-Kule-Swiatla-III-Wielkopolski-Festiwal-Fotografii-IZjezdzalki-4 (4)
Wystawa-Kule-Swiatla
Wystawa-Kule-Swiatla
Wystawa-Kule-Swiatla-III-Wielkopolski-Festiwal-Fotografii-IZjezdzalki-4 (3)
Wystawa-Kule-Swiatla-III-Wielkopolski-Festiwal-Fotografii-IZjezdzalki-4 (3)
kule-swiatla
kule-swiatla
Artykol-poszukiwania-boeinkaB17-z-Daniszyna1
Artykol-poszukiwania-boeinkaB17-z-Daniszyna1
Artykol-poszukiwania-boeinkaB17-z-Daniszyna
Artykol-poszukiwania-boeinkaB17-z-Daniszyna
Wystawa-Zduny- Moja-Tozsamosc-Wystawa-wraz-z-klubem-psyhoflash
Wystawa-Zduny- Moja-Tozsamosc-Wystawa-wraz-z-klubem-psyhoflash
Wystawa-Zduny- Moja-Tozsamosc-Wystawa-wraz-z-klubem-psyhoflash-1
Wystawa-Zduny- Moja-Tozsamosc-Wystawa-wraz-z-klubem-psyhoflash-1
wystawa zduny
wystawa zduny
Wystawa-Zduny- Moja-Tozsamosc-Wystawa-wraz-z-klubem-psyhoflash-2
Wystawa-Zduny- Moja-Tozsamosc-Wystawa-wraz-z-klubem-psyhoflash-2
QR-w-lokalnej-gazecie
QR-w-lokalnej-gazecie
Cykl Artykulow - Pomyzsl na urlop i weekend w lokalnej prasie
Cykl Artykulow - Pomyzsl na urlop i weekend w lokalnej prasie
Wspolorganizacja wystawy starych Fotografii z okazji Swieta Ulicy Krotoszyn 18.06.2016
Wspolorganizacja wystawy starych Fotografii z okazji Swieta Ulicy Krotoszyn 18.06.2016
Plenerowa wystawa pt Leszek Zdrach – Krotoszynskie Duchy Historii- termin 27 kwietnia do 31lipca 2016 miejsce Rynek Krotoszyn
Plenerowa wystawa pt Leszek Zdrach – Krotoszynskie Duchy Historii- termin 27 kwietnia do 31lipca 2016 miejsce Rynek Krotoszyn
Plakat z Wystawy Duchy Historii
Plakat z Wystawy Duchy Historii
O Wernisarzu Duchy Historii
O Wernisarzu Duchy Historii
Zapowiedz Wernisarzu Duchy Historii
Zapowiedz Wernisarzu Duchy Historii
Artykuł o Sowiogorskich tajemnicach mojego autorstawa
Artykuł o Sowiogorskich tajemnicach mojego autorstawa
Wygrana w konkursie Migawki z Urodzin Miasta - Krotoszyn - styczeń-2016
Wygrana w konkursie Migawki z Urodzin Miasta - Krotoszyn - styczeń-2016
Odebranie Legitymacji Członkowskiej Towarzystwa Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej
Odebranie Legitymacji Członkowskiej Towarzystwa Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej
Legitymacja CzłonkowskaTowarzystwa Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej
Legitymacja CzłonkowskaTowarzystwa Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej
Odebranie Legitymacji Członkowskiej Towarzystwa Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej
Odebranie Legitymacji Członkowskiej Towarzystwa Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej
Zarząd CKI Krotoszyn
Zarząd CKI Krotoszyn
Artykuł - Wywiad w Mahle Global Grudzień 2015
Artykuł - Wywiad w Mahle Global Grudzień 2015
Artykuł - Wywiad w Mahle Global Grudzień 2015
Artykuł - Wywiad w Mahle Global Grudzień 2015
Nagrodziny Artykuł pt Wechikul Czasu - Rzecz Krotoszyńska Grudzień 2015
Nagrodziny Artykuł pt Wechikul Czasu - Rzecz Krotoszyńska Grudzień 2015
Nagrodziny Artykuł pt Wechikul Czasu - Rzecz Krotoszyńska Grudzień 2015
Nagrodziny Artykuł pt Wechikul Czasu - Rzecz Krotoszyńska Grudzień 2015
Dyplom za zajęcie I miejsca w konkursie - 600 lecie Krotoszyna dziennikarskim okiem - organizowany przez Rzecz Krotoszyńską pod patronatem Burmistrza Krotoszyna, Starosty Krotoszyńskiego i Banku Spółdzielczego w Krotoszynie Grudzień 2015
Dyplom za zajęcie I miejsca w konkursie - 600 lecie Krotoszyna dziennikarskim okiem - organizowany przez Rzecz Krotoszyńską pod patronatem Burmistrza Krotoszyna, Starosty Krotoszyńskiego i Banku Spółdzielczego w Krotoszynie Grudzień 2015
Pokazuje niezwyklość zwykłych miejsc i ludzi - Artykuł - Wywiad Gazeta Krotoszyńska Listopad 2015
Pokazuje niezwyklość zwykłych miejsc i ludzi - Artykuł - Wywiad Gazeta Krotoszyńska Listopad 2015
Wystawa Mahle Krotoszyn - III miejsce w konkursie fotograficznym Krotoszyn – Moje miasto zorganizowanym dla pracowników firmy Mahle wrzesień 2015
Wystawa Mahle Krotoszyn - III miejsce w konkursie fotograficznym Krotoszyn – Moje miasto zorganizowanym dla pracowników firmy Mahle wrzesień 2015
Wystawa Mahle Krotoszyn - III miejsce w konkursie fotograficznym Krotoszyn – Moje miasto zorganizowanym dla pracowników firmy Mahle wrzesień 2015
Wystawa Mahle Krotoszyn - III miejsce w konkursie fotograficznym Krotoszyn – Moje miasto zorganizowanym dla pracowników firmy Mahle wrzesień 2015
Wystawa Rynek Krotoszyn - III miejsce w konkursie fotograficznym Krotoszyn – Moje miasto zorganizowanym dla pracowników firmy Mahle wrzesień 2015
Wystawa Rynek Krotoszyn - III miejsce w konkursie fotograficznym Krotoszyn – Moje miasto zorganizowanym dla pracowników firmy Mahle wrzesień 2015
Wystawa Rynek Krotoszyn - III miejsce w konkursie fotograficznym Krotoszyn – Moje miasto zorganizowanym dla pracowników firmy Mahle wrzesień 2015
Wystawa Rynek Krotoszyn - III miejsce w konkursie fotograficznym Krotoszyn – Moje miasto zorganizowanym dla pracowników firmy Mahle wrzesień 2015
Wystawa - Kule Światła w Przestrzenie Miejskiej - zorganizowana przez Krotoszyńską Bibliotekę Publiczną podczas Święta Ulicy wrzesień 2015
Wystawa - Kule Światła w Przestrzenie Miejskiej - zorganizowana przez Krotoszyńską Bibliotekę Publiczną podczas Święta Ulicy wrzesień 2015
Współtworzenie oraz Artykuł w Wydaniu Spesjalnym Mahle Global październik 2015
Współtworzenie oraz Artykuł w Wydaniu Spesjalnym Mahle Global październik 2015
Współtworzenie oraz Artykuł w Wydaniu Spesjalnym Mahle Global październik 2015
Współtworzenie oraz Artykuł w Wydaniu Spesjalnym Mahle Global październik 2015
Fotografia Kurhanu w Kalendarium Historycznym Krotoszyna 2015
Fotografia Kurhanu w Kalendarium Historycznym Krotoszyna 2015
Fotografia Kurhanu w Kalendarium Historycznym Krotoszyna 2015
Fotografia Kurhanu w Kalendarium Historycznym Krotoszyna 2015
Informacje pomocne w ekshumacji Niemieckiego Żolnierza w Benicach 2015
Informacje pomocne w ekshumacji Niemieckiego Żolnierza w Benicach 2015
Wywiad i Opis Legęd w Roczniku Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego Gniazdo 2015
Wywiad i Opis Legęd w Roczniku Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego Gniazdo 2015
Wywiad i Opis Legęd w Roczniku Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego Gniazdo 2015
Wywiad i Opis Legęd w Roczniku Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego Gniazdo 2015
Fotografia Kurhanu w Kalendarium Historycznym powstałym jako ekspozycja stała w Krotoszyńskim Parku Miejski 2015
Fotografia Kurhanu w Kalendarium Historycznym powstałym jako ekspozycja stała w Krotoszyńskim Parku Miejski 2015
Fotografia Kurhanu w Kalendarium Historycznym powstałym jako ekspozycja stała w Krotoszyńskim Parku Miejski 2015
Fotografia Kurhanu w Kalendarium Historycznym powstałym jako ekspozycja stała w Krotoszyńskim Parku Miejski 2015
Fotografia Kurhanu w Kalendarium Historycznym powstałym jako ekspozycja stała w Krotoszyńskim Parku Miejski 2015
Fotografia Kurhanu w Kalendarium Historycznym powstałym jako ekspozycja stała w Krotoszyńskim Parku Miejski 2015
Stałe i cykliczne okno w Rzeczy Krotoszyńskiej od czerwca 2015
Stałe i cykliczne okno w Rzeczy Krotoszyńskiej od czerwca 2015
I Miejsce w Kategorii - Cicha Intensywna Obecność - Pierwszy Maraton Fotograficzny - Krotoszyn kwiecień 2015
I Miejsce w Kategorii - Cicha Intensywna Obecność - Pierwszy Maraton Fotograficzny - Krotoszyn kwiecień 2015
I Miejsce w Kategorii - Cicha Intensywna Obecność - Pierwszy Maraton Fotograficzny - Krotoszyn kwiecień 2015
I Miejsce w Kategorii - Cicha Intensywna Obecność - Pierwszy Maraton Fotograficzny - Krotoszyn kwiecień 2015
II Miejsce Grand Prix - Pierwszy Maraton Fotograficzny Krotoszyn Kwiecień 2015
II Miejsce Grand Prix - Pierwszy Maraton Fotograficzny Krotoszyn Kwiecień 2015
Odkrywca - Artykuł - Wywiad Rzecz Krotoszyńska czerwiec 2015
Odkrywca - Artykuł - Wywiad Rzecz Krotoszyńska czerwiec 2015
Jedna z prac w Wystawie Kody Miasta - II Wielkopolski Festiwal Fotografii im I Zjeżdżałki - październik 2014
Jedna z prac w Wystawie Kody Miasta - II Wielkopolski Festiwal Fotografii im I Zjeżdżałki - październik 2014
Jedna z prac w Wystawie Kody Miasta - II Wielkopolski Festiwal Fotografii im I Zjeżdżałki - październik 2014
Jedna z prac w Wystawie Kody Miasta - II Wielkopolski Festiwal Fotografii im I Zjeżdżałki - październik 2014
Jedna z prac w Wystawie Kody Miasta - II Wielkopolski Festiwal Fotografii im I Zjeżdżałki - październik 2014
Jedna z prac w Wystawie Kody Miasta - II Wielkopolski Festiwal Fotografii im I Zjeżdżałki - październik 2014
Jedna z prac w Wystawie Kody Miasta - II Wielkopolski Festiwal Fotografii im I Zjeżdżałki - październik 2014
Jedna z prac w Wystawie Kody Miasta - II Wielkopolski Festiwal Fotografii im I Zjeżdżałki - październik 2014
Jedna z prac w Wystawie Kody Miasta - II Wielkopolski Festiwal Fotografii im I Zjeżdżałki - październik 2014
Jedna z prac w Wystawie Kody Miasta - II Wielkopolski Festiwal Fotografii im I Zjeżdżałki - październik 2014
Wystawa - Krotoszyn Duchy Histori - Krotoszyńska Biblioteka Publiczna 2014i
Wystawa - Krotoszyn Duchy Histori - Krotoszyńska Biblioteka Publiczna 2014i
Wystawa - Krotoszyn Duchy Histori - Krotoszyńska Biblioteka Publiczna 2014i
Wystawa - Krotoszyn Duchy Histori - Krotoszyńska Biblioteka Publiczna 2014i
Wystawa - Krotoszyn Duchy Histori - Krotoszyńska Biblioteka Publiczna 2014i
Wystawa - Krotoszyn Duchy Histori - Krotoszyńska Biblioteka Publiczna 2014i
Wystawa - Krotoszyn Duchy Histori - Krotoszyńska Biblioteka Publiczna 2014i
Wystawa - Krotoszyn Duchy Histori - Krotoszyńska Biblioteka Publiczna 2014i
Wystawa - Krotoszyn Duchy Histori - Krotoszyńska Biblioteka Publiczna 2014i
Wystawa - Krotoszyn Duchy Histori - Krotoszyńska Biblioteka Publiczna 2014i
Krotoszyn Duchy Histori - Wystawa towarzysząca przyjazdowi zabytkowego parowozu - organizator CKI Krotoszyn 2014
Krotoszyn Duchy Histori - Wystawa towarzysząca przyjazdowi zabytkowego parowozu - organizator CKI Krotoszyn 2014
Wystawa - Krotoszyn Duchy Histori - podczas Święta Ulicy organizator Krotoszyńska Biblioteka Publiczna 2014i
Wystawa - Krotoszyn Duchy Histori - podczas Święta Ulicy organizator Krotoszyńska Biblioteka Publiczna 2014i
Artykuł - Wywiad - Krotoszyn Niezwykły - Mahle Global kwiecień 2014
Artykuł - Wywiad - Krotoszyn Niezwykły - Mahle Global kwiecień 2014
Artykół - Wywiad - Krotoszyn Niezwykły na Facebooku - Rzecz Krotoszyńska styczeń 2014
Artykół - Wywiad - Krotoszyn Niezwykły na Facebooku - Rzecz Krotoszyńska styczeń 2014
III miejsce w konkursie na najlepsza stronę WWW organizowanym przez www.forumweb.pl
III miejsce w konkursie na najlepsza stronę WWW organizowanym przez www.forumweb.pl
Wystawa Galeria Bezdomna 2013
Wystawa Galeria Bezdomna 2013
Wyróżnienie Wystawa Galeria Bezdomna 2013
Wyróżnienie Wystawa Galeria Bezdomna 2013
Wystawa Galeria Bezdomna 2013
Wystawa Galeria Bezdomna 2013