Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Interaktywna Mapa Atrakcji Turystycznych Wielkopolski

Interaktywna mapa turystyczna Wielkopolski
Będąc mieszkańcem danego miejsca lub turystą, często nie mamy świadomości jakie ciekawe miejsca są w naszej okolicy, lub w które z ciekawych turystycznie zakątków się wybrać. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom proponujemy interaktywną mapę, która pomoże zaplanować bliskie wycieczki i dalsze podróże oraz zainspiruje do odkrywania innych miejsc niekoniecznie na niej zaznaczonych.
Mapa jest zoptymalizowana dla urządzeń z systemem Android, które posiadają zain-stalowaną aplikację Mapy Google. Projekt ma na celu popularyzację technologii roz-szerzonej rzeczywistości wśród mieszkańców Wielkopolski i odwiedzjących ją tury-stów. Ponadto koncepcja interaktywnej mapy popularyzuje aktywny wypoczynek, zachęca do poznawania walorów turystyczno-historycznych naszego regionu, uczy, jest ciekawą propozycją spędzania wolnego czasu oraz daje możliwość zobaczenia miejsc i atrakcji dostępnych dla ruchu turystycznego, jak i miejsc na co dzień niedo-stępnych i atrakcji mniej znanych. Mapa powstała dzięki realizacji projektu pt. „Interaktywna mapa atrakcji turystycznych z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywi-stości”, którego wnioskodawcą jest Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw współfinanso-wanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Instrukcja działania
Z założenia mapa jest wirtualna i opiera się na popularnej aplikacji Google Maps. Skie-rowana jest do użytkowników posiadających urządzenia z systemem Android. Osoba chcąca skorzystać z mapy, skanuje QR-code ze strony tytułowej tej ulotki. Po zeskano-waniu kodu zostaje wyświetlony adres mapy. Po kliknięciu na adres na ekranie smartfona i zastosowaniu się do instrukcji, wyświetla się aplikacja Google Mapy z za-znaczonymi ciekawymi miejscami Wielkopolski. Dzięki temu po włączeniu GPS użyt-kownik zna swoją lokalizacje względem zaznaczonych punktów i może dowolnie pla-nować swoje wycieczki, oglądać zdjęcia z danego miejsca i zapoznać się z krótką infor-macją na jego temat.

Korzystanie z interaktywnej mapy turystycznej Wielkopolski związane jest z pobra-niem pakietów danych na urządzenie mobilne i może wiązać się z opłatami za transfer danych u operatora komórkowego
.
Autor: Leszek Zdrach  e-mail: leszekzdrach@gmail.com 

Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw ul. Zdunowska 12 63-700 Krotoszyn tel. 62 725 06 23 e-mail: cki@krotoszyn.pl

Zadanie publiczne pt. „Interaktywna mapa atrakcji turystycznych Wielkopolski z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości” współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Link do mapy
Jak pobrać mapę: Kliknij aby Pobrać

- Pobieramy ze sklepu Google Play darmową aplikacje typu Skaner QR,
- Za pomocą pobranej aplikacji skanujemy kod z pierwszej strony ulotki,
- Aplikacja po zeskanowaniu kodu przekieruje nas do mapy.
W przykładowej aplikacji o nazwie „QR Scanner” wygląda to tak:
Skanujemy QR-code (1), Otwieramy link - Aplikacja otwiera mapę
Naciskamy na ikonkę (2), Wybieramy aplikację do otwarcia mapy (3) (jeśli mamy ich więcej).
Jak wczytać mapę:

- otwieramy aplikację Google Mapy
- ważne, aby aplikacja była zaktualizowana
- wchodzimy w menu i wybieramy: Opcje, następnie Twoje miejsca (1), przecho-dzimy do zakładki Mapy (2) i wybieramy interesującą nas mapę (3). Poprawny widok interfejsu pro-gramu (4) Ważne - żadna z dodatkowych opcji nie może być zaznaczona.

Jak korzystać z mapy:


Po wczytaniu mapy włączamy GPS w celu poznania swojej lokalizacji względem punktów oznaczonych na mapie. Wszystkie oznaczone na mapie punkty możemy odwiedzać w dobrowolnej kolejności, a o naszej pozycji względem wirtualnej mapy informuje GPS.
Wszystkie punkty oznaczone na mapie to ciekawe atrakcje turystyczne. Niestety, kilka proponowanych można zobaczyć tylko z zewnątrz, natomiast wnętrza oglądamy jedynie na zdjęciach.
Aby zaznajomić się z miejscem lub wyznaczyć do niego trasę, naciskamy na ikonę obiektu (1), u dołu ekranu pojawi się nazwa obiektu (2), aby rozwinąć panel informacyjny, naci-skamy na nazwę i przesuwamy po ekranie do momentu pojawienia się całego panelu informacyjnego (3). Znajdziemy tu kilka zdjęć (4), które wyświetlą się na całym ekranie po naciśnięciu na nie. Możemy również przejść do strony internetowej, na której znajdziemy pełną galerię fotografii z danego obiektu. W tym celu przyciskamy na adres strony (5).